lentyna

BIBLIOTEKOS TAISYKLĖS

1.Gimnazijos bibliotekos fondu gali naudotis visi bendruomenės nariai – moksleiviai, jų tėvai, mokytojai ir kiti darbuotojai.
2.Knygos išduodamos ne ilgiau kaip 20-iai dienų, išskyrus uždavinynus, chrestomatijas. Retos knygos – enciklopedijos, albumai, žodynai, žinynai, vieninteliai leidinių egzemplioriai – į namus neišduodami.
3. Bibliotekininkas privalo:
3.1. padėti skaitytojui susirasti reikalingą spaudinį;
3.2. nurodyti, kaip naudotis informacinėmis technologijomis, katalogais, kartotekomis, informaciniais leidiniais;
4. Skaitytojas privalo:
4.1. laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;
4.2. susipažinti su bibliotekos darbo laiku ir tvarka;
4.3. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;
4.4. saugoti bibliotekos turtą;
4.5. gautą leidinį peržiūrėti ir apie pastebėtus trūkumus (spaudos defektai, išplėšti lapai, sutepimai ir pan.) tuoj pat pranešti bibliotekininkui arba sutaisyti;
4.6. grąžinti knygas nustatytu laiku;
4.7. neardyti knygų ir kitų leidinių išdėstymo tvarkos atviruose fonduose;
4.8. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus (įrangą) turi pakeisti juos tokiais pat. Jei pakeisti yra neįmanoma, padarytą žalą  vartotojas privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka;
4.9. bibliotekoje laikytis tvarkos, tylos, netrukdyti kitiems, nevalgyti;
5.Vartotojas turi teisę naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka:
5.1. naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;
5.2. gauti panaudai bibliotekos dokumentus naudotis bibliotekoje;
5.3. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga. Esant techninėmis sąlygomis bibliotekoje naudotis asmeniniais nešiojamaisiais kompiuteriais;
6.Vartotojui draudžiama:
6.1. naudotis kito vartotojo skaitytojo kortele imant spaudinį;
6.2. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;
6.3. bibliotekoje, naudojantis interneto paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti piktybines programas, virusus bei įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas.

Gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

<..> Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas nustato Gimnazijos bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimą, Gimnazijos vadovo įgaliojimus, turimų vadovėlių skolinimą kitoms mokykloms <..>

Tvarkos aprašą galite rasti čia pdf


Bendrosios naudojimosi gimnazijos skaitykla taisyklės

Naudojimosi skaitykla taisykles galite rasti čia pdf