Apie gimnaziją

APIE GIMNAZIJĄ


Gimnazijoje ugdymas organizuojamas lietuvių kalba.
2021-2022 mokslo metus pradėjo 343 mokiniai bei 22 priešmokyklinukai. Mokiniai mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas:

  • pagal pradinio ugdymo programą mokosi 125 mokiniai;
  • pagal pagrindinio ugdymo programą mokosi 179 mokiniai;
  • pagal vidurinio ugdymo programą mokosi 39 mokiniai.

Gimnaziją lanko ne tik Maišiagalos, bet ir aplinkinių kaimų, gyvenviečių, priklausančių Vilniaus ir gretimam Širvintų rajonui, mokyklinio amžiaus vaikai, sudarantys apie 50 % visų mūsų gimnazijos mokinių.
Iš tolimesnių vietovių atvykstančių mokinių pavėžėjimas organizuojamas sudarant sutartis su UAB „Širvintų autobusų parkas“ bei UAB “Šalčininkų autobusų parkas”, dalis mokinių pavežami geltonuoju autobusiuku.
Gimnazijos valdymo principai: demokratiškumo, bendruomeniškumo, nuoseklumo, teisingumo.
Gimnazijoje dirba 40 pedagoginių darbuotojų, iš jų: 2 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai: psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas bei logopedas. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pagalbą teikia 6 mokytojo padėjėjai.
Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai nuolat tobulinasi seminaruose, rajoniniuose, regioniniuose, respublikiniuose bei tarptautiniuose projektuose, konferencijose, konkursuose, kultūrinių, visuomeninių organizacijų, įvairių darbo grupių veikloje, įgyta gerąja patirtimi dalijasi metodinių grupių, mokytojų tarybos posėdžiuose.

Praktikuojamos bendradarbiavimo su mokinių tėvais formos:

  • Tėvų atstovų įtraukimas į įvairių darbo grupių (strateginio plano rengimo ir pan.), savivaldos institucijų veiklą (Gimnazijos taryba, Tėvų komitetas);
  • Individualus klasių vadovų, gimnazijos administracijos, specialistų bendravimas su mokinių tėvais;
  • Klasės tėvų susirinkimai (ne rečiau nei 2 kartus per metus);
  • Visuotiniai tėvų susirinkimai (sprendžiant svarbius visuotinius klausimus);
  • Tėvų dalyvavimas tradiciniuose gimnazijos renginiuose;
  • „Tėvų dienos“.

Gimnazijoje organizuojamas neformalusis vaikų švietimas, kompensuojantis panašaus pobūdžio užsiėmimų miestelyje trūkumą. Pagal galimybes stengiamasi maksimaliai įgyvendinti mokinių popamokinio užimtumo poreikius. Šiais mokslo metais veikia 33 sportinio, meninio, technologinio, socialinių, kalbinių įgūdžių ugdymo būreliai.
Kasmet dalyvaujame socializacijos, prevencinio pobūdžio, tautiškumo, pilietiškumo ugdymo projektuose.
Gimnazijoje naudojamas elektroninis dienynas Tamo.
Dirbame kabinetine sistema. Sukomplektuoti visų dalykų mokymui reikalingi kabinetai, aprūpinti reikalingomis ugdymosi priemonėmis. Pandeminiu laikotarpiu kabinetinė sistema pakeista klasine.
Ugdymo proceso aprūpinimui pakanka Mokinio krepšelio lėšų, tačiau jų trūkumas jaučiamas rūpinantis techninėmis gimnazijos veikimo galimybėmis. Turime sąskaitą 2 % paramai kaupti. Sąskaitoje sukaupti pinigai Gimnazijos tarybos pritarimu panaudojami tautinės kultūros puoselėjimui, gimnazijos įvaizdžio formavimui, einamosios gimnazijos reikmėms. Labai reikalinga ir labdaros bei paramos organizacijų teikiama finansinė bei kitokio pobūdžio parama, už kurią esame labai dėkingi.

Skip to content