ASMENS DUOMENŲ APSAUGA


ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS pdf

MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS pdf

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS pdf

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA pdf

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Vaikų privatumo apsauga internete

Privatumo politika