Tvarkos aprašai

TVARKOS APRAŠAI


ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI  pdf

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) TVARKOS APRAŠAS  pdf

PRIĖMIMO Į VILNIAUS R. MAIŠIAGALOS LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO ALGIRDO GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS pdf

VILNIAUS R. MAIŠIAGALOS LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO ALGIRDO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS pdf

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS  pdf

METODINĖS VEIKLOS NUOSTATAI pdf

PEDAGOGINIO DARBO PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS  pdf

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS pdf

MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR ANALIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS  pdf

MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS pdf

SOCIALINĖS  – PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS pdf

MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS  pdf

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS pdf

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS pdf

Skip to content