Pradinis ugdymas

PRADINIS UGDYMAS


Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti vaikui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Pradinio ugdymo programa gimnazijoje įgyvendinama remiantis Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.55FA64EA6862/asr

Daugiau informacijos apie pradinį ugdymą https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-pradinis-ugdymas

Skip to content