Pagrindinis ugdymas

PAGRINDINIS UGDYMAS


Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.

Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas pdf

Pagrindinio ugdymo programa gimnazijoje / mokykloje įgyvendinama remiantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.55FA64EA6862/asr

Daugiau informacijos apie pagrindinį ugdymą https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-pagrindinis-ugdymas

Skip to content