Vidurinis ugdymas

VIDURINIS UGDYMAS


Vidurinio ugdymo paskirtis – padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis.

Gimnazijos vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarkos aprašas pdf

Vidurinio ugdymo programa gimnazijoje įgyvendinama remiantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1776DF569DAF/asr

Daugiau informacijos apie vidurinį ugdymą https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-vidurinis-ugdymas

Skip to content