Nuotolinis mokymas(is)

NUOTOLINIS MOKYMASIS


Nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas pdf
Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aaab5c60bc3f11eab9d9cd0c85e0b745

Skip to content