Pasiekimų patikrinimas

PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS


Mokymosi pasiekimų vertinimo paskirtis – padėti mokiniui pasitikrinti mokymosi pažangą, nustatyti jo pasiekimus ir, palyginus su bendrosiose programose nustatytais pasiekimų lygiais, padėti priimti sprendimus dėl tolesnio mokymosi ar veiklos.


Brandos egzaminai


Brandos egzaminų tvarkaraštis 2022-2023 m. m.

Informacija apie egzaminus: https://www.nsa.smm.lt/egzaminai

Brandos egzaminai www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/

Brandos darbas https://www.n-sa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/brandos-darbas

Brandos egzaminų ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.759F8EEA8302

Kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A07B1A81868E

Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0F7850B4E05A


PUPP


Mokymosi pasiekimų vertinimo paskirtis – padėti mokiniui pasitikrinti mokymosi pažangą, nustatyti jo pasiekimus ir, palyginus su bendrosiose programose nustatytais pasiekimų lygiais, padėti priimti sprendimus dėl tolesnio mokymosi ar veiklos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis 2022-2023 m. m.

Informacija apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP) www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/pupp/

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E64202686973

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A07B1A81868E


NMPP


Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis 2022-2023 m. m.

Informacija apie nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimus (NMPP) www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/nmpp/

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b37afd00d31311e68d79c2033f194657 m. m.

Skip to content