Socialinė pedagogė

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ METODININKĖ AIDA LUKŠIENĖ


aoda

El. paštas: a.luksiene@gmail.com

tel. 8 688 14 256

 

 

 

Tikslas:

Vaiko gerovės siekis, ankstyvoji prevencija, socialinių gebėjimų ugdymas, reikalingų socialinių paslaugų teikimas, sudarant prielaidas sėkmingai vaiko socializacijai.

Uždaviniai:

1. Laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti mokinių mokyklos nelankymo, nepatenkinamo mokymosi, mokyklos taisyklių nepaisymo, bendravimo su aplinkiniais ir kitas problemas;

2. Nuosekliai ir nuolat nagrinėti mokiniams kylančias problemas, laiku ir kvalifikuotai jas spręsti kartu su mokiniu;

3. Rūpintis rizikos ir specialiųjų poreikių grupės mokiniais, padėti jiems adaptuotis mokykloje;

4. Sustiprinti socialinį ir prevencinį darbą mokykloje organizuojant darbą su klasių vadovais, mokytojais, tėvais ir bendruomene;

5. Rūpintis mokinių socializacija, užimtumu ir saviraiška;

6. Vykdyti mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines priemones;

7. Teikti individualią ir grupinę socialinę pagalbą moksleiviams bei jų tėvams;

8.  Atstovauti vaikų teises teisėsaugos institucijose.

Skip to content