Mokinio elgesio taisyklės

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS, SKATINIMO IR DRAUSMINIMO PRIEMONIŲ SISTEMA


1.      MOKINIAI PRIVALO:

1.1.   gerbti kitų teisę mokytis, tinkamai pasiruošti pamokai;

1.2.   nevėluoti į pamokas, nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties;

1.3.   gerbti asmeninę, draugų ir mokyklos nuosavybę, atlyginti padarytą materialinę žalą;

1.4.   saugoti mokyklos vadovėlius, knygas, kitas mokymuisi skirtas priemones;

1.5.   į mokyklą ateiti švariai ir tvarkingai apsirengus, į kūno kultūros pamokas atsinešti sportinę aprangą ir avalynę, į choreografijos pamokas – tinkamą avalynę;

1.6.   kiekvienų mokslo metų rugsėjo 1 dieną klasės vadovui pristatyti  medicininę pažymą apie profilaktinį sveikatos patikrinimą, vykdyti sanitarijos ir higienos reikalavimus;

1.7.   pagarbiai elgtis su mokyklos mokytojais ir kitais mokyklos darbuotojais;

1.8.   prižiūrėti savo darbo vietą klasėje, pastebėjus sugadintą inventorių, apie tai pranešti klasės vadovui.

2.      MOKINIAMS DRAUDŽIAMA:

2.1.   teršti mokyklos patalpas ir aplinką, triukšmingai elgtis;

2.2.   savo elgesiu sukurti sau ir kitiems pavojingas situacijas, sukelti fizinį skausmą ar moralinį pažeminimą;

2.3.   meluoti, nusirašinėti ar kitaip nesąžiningai elgtis;

2.4.   į mokyklą atsinešti mokymuisi nereikalingų daiktų;

2.5.   pamokų ir renginių metu naudotis mobiliaisiais telefonais;

2.6.   išeiti iš pamokos be mokytojo leidimo;

2.7.   rūkyti, vartoti svaigiuosius gėrimus, psichotropines medžiagas;

2.8.   naudoti pirotechnikos priemones, jomis prekiauti.

3.      MOKINIŲ SKATINIMO PRIEMONĖS:

3.1.   pagyrimas pasiekimų/pažymių knygelėje;

3.2.   padėkos, pagyrimo raštai;

3.3.   ekskursijos;

3.4.   atminimo dovanėlės;

3.5.   labai gerai ir gerai besimokantiems mokiniams suteikiama teisė baigti mokslo metus viena savaite anksčiau.

4.      MOKINIŲ DRAUSMINIMO PRIEMONĖS:

4.1.   mokytojo, klasės vadovo pastaba žodžiu ar raštu;

4.2.   mokinio elgesio svarstymas klasėje, Mokinių taryboje, Tėvų komitete, Vaiko gerovės komisijoje, Metodinėje taryboje, direkciniame pasitarime, Mokytojų taryboje, Mokyklos taryboje;

4.3.   direktoriaus pastaba žodžiu;

4.4.   direktoriaus papeikimas raštu;

4.5.   pagal LR Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 punktą mokinys, kurio elgesys kelia realią ar akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, gali būti šalinamas iš mokyklos.

5.      MOKINIŲ PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMAS:

5.1.   mokinys ar mokinio tėvai/globėjai sutvarko, remontuoja arba pakeičia sugadintą inventorių nauju;

5.2.   pametęs ar sugadinęs vadovėlį, knygą mokinys atlygina dvigubą vadovėlio vertę arba nuperka naują;

5.3.   remiantis surašytu žalos atlyginimo aktu direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams sumoka už padarytą žalą pagal tuo metu galiojančius įkainius.

6.      BENDRI RAŠTO KULTŪROS REIKALAVIMAI MOKYKLOJE

6.1.   Mokinys turi turėti kiekvieno dėstomo dalyko sąsiuvinius pagal mokytojo reikalavimus.

6.2.   Sąsiuviniai turi būti tvarkingi, švarūs, aplenkti. Juose mokinys rašo nuosekliai, taisyklingai, aiškiai.

6.3.   Kalbų pamokoms mokiniui rekomenduojama naudoti sąsiuvinius linijomis, tiksliųjų mokslų – langeliais.

6.4.   Kiekvieno sąsiuvinio antraštė užrašoma pagal vienodus mokyklos reikalavimus:

Maišiagalos Algirdo gimnazijos

5 klasės mokinio

Vardenio Pavardenio

matematikos darbai

6.5.   Viename sąsiuvinyje negali būti kelių dalykų rašto darbų.

6.6.   Dalyko mokytojui pageidaujant, paskutinieji sąsiuvinio puslapiai gali būti skiriami įvairioms pastaboms ar juodraštiniams skaičiavimams;

6.7.   Trumpą apklausą, atsakymus į klausimus mokinys gali rašyti į lapelį. Jis turi būti su paraštėmis, reikiamo dydžio.

6.8.   Kontrolinių darbų sąsiuvinius mokytojas laiko klasėje. Esant reikalui, mokinys parsineša namo, o sekančią pamoką vėl grąžina mokytojui.

6.9.   Mokiniai visus mokslo metus saugo vadovėlius, jų neplėšo, nerašo juose, nelanksto lapų, nebrauko žodžių ir sakinių, nespalvina paveikslų. Pavasarį tvarkingą vadovėlį grąžina mokyklos bibliotekai.

6.10.  Kiekvienas mokinys, gavęs vadovėlį, aiškiai įrašo savo pavardę, vardą, klasę į vadovėlio kortelę. Mokytojas įvertina vadovėlio būklę mokslo metų pradžioje ir pabaigoje.

6.11.   Mokinys privalo turėti juodraštį (atskirus lapus, sąsiuvinį, užrašų knygelę).

6.12.  Pareiškimą, prašymą, pasiaiškinimą ir t.t. mokiniai rašo vadovaudamiesi raštvedybos taisyklėmis.

6.13.   Mokinys, atlikdamas užduotis, pabraukia raides, skaičius, braižo lenteles, grafikus įvairių spalvų rašymo priemonėmis, išskyrus raudoną. Tik mokytojas pažymi klaidas ir ištaiso jas raudonai.

Skip to content