Asmens duomenų apsauga

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA


DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos Duomenų apsaugos pareigūnu paskirta bibliotekininkė Jolanta Kurauskienė.

Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 39 straipsniu.
Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina mokykloje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Asmenys (duomenų subjektai) visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, gali kreiptis į Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos duomenų apsaugos pareigūną – Jolantą Kurauskienę, tel. 860852347, el. p. duomenu.apsauga@ldkalgirdo.vilniausr.lm.lt, Vilniaus g. 15A, Maišiagala, Vilniaus rajonas.

Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės
Privatumo politika

Asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5368B592234C?faces-redirect=true

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija https://vdai.lrv.lt

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo

Skip to content