Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA


Nariai:

 • VGK pirmininkė – Aida Lukšienė (socialinė pedagogė)
 • VGK pirmininkės pavaduotoja  – Nijolė Butkienė (psichologė)
 • VGK sekretorė – Ramutė Barutytė (pradinio ugdymo pedagogė)
 • VGK narė – Lina Ivanauskienė (spec. pedagogė, logopedė)
 • VGK narė – Danutė Stapulionienė (klasių vadovų metodinio būrelio pirmininkė)
 • VGK narė – Nijolė Sadovskaja (pradinio ugdymo pedagogė)
 • VGK narė – Halina Dubovskaja (seniūnijos specialistė darbui su rizikos šeimomis)

Funkcijos:

 • Įgyvendina teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo, lankomumo ir kitokią prevenciją, vykdo prevencinius projektus;
 • Vykdo mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų prevencijos, mokinių užimtumo ir kitose srityse;
 • Organizuoja švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą;
 • Teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo inicijavimo, siūlymus dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis, ir kt.) mokiniams teikimo.
 • Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą mokykloje. Siūlo tėvams vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti Vilniaus r.  PPT.
 • Įvykus krizei mokykloje, organizuoja krizės valdymo priemones.

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas pdf

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka pdf

Skip to content