OPKUS

 

olweus mokykla (440 x 600)

OPKUS

Mokyklos bendruomenė tęsia dalyvavimą patyčių prevencijos programoje OLWEUS

 

 

 

Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos bendruomenė toliau vykdo patyčių prevencijos programą OLWEUS. 2016-2018 m.m. gimnazija diegia „Olweus“ programos kokybės užtikrinimo sistemą (toliau – OPKUS). Tai vadybos priemonė, kurios tikslas – išlaikyti „Olweus“ patyčių prevencijos programos (toliau – „Olweus“ programa) nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą. Gimnazijoje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą, ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka „Olweus“ programos kokybės reikalavimus bei pačios gimnazijos tikslus ir siekius. OPKUS bus integruota į visas įprastines gimnazijos veiklas. Šiam tikslui yra parengtas kokybės planas ir  „Patyčių drausminimo sistema“. 

Sėkmingai integravus OPKUS į bendrą gimnazijos veiklą, ji ne tik tampa veiksminga patyčių prevencijos priemone. Tik tinkamas ir išbaigtas „Olweus“ programos įgyvendinimas yra būtina sąlyga pasiekti norimą kokybę ir gerus ilgalaikės veiklos, nukreiptos prieš patyčias gimnazijoje, rezultatus. Tinkamai įdiegus „Olweus“ programą, iškyla nauji iššūkiai. Mokytojų, specialistų, visų darbuotojų ir vadovybės įgytas žinias, įgūdžius reikia palaikyti ir toliau ugdyti. Patyčių prevencijos darbas gimnazijoje turi nuolat prisitaikyti prie mokymo įstaigos struktūrinių pokyčių, teisėtvarkos bei jaunimo kultūros kaitos. Tai yra ilgalaikė veikla, reikalaujanti daug laiko, pastangų, noro ir gebėjimų. Kviečiame visus bendruomenės narius aktyviai dalyvauti diegiant gimnazijoje OPKUS ir siekiant dar geresnių rezultatų kovoje su patyčiomis.

OPKUS koordinacinis komitetas

Jeigu Jūsų vaikas patiria patyčias ar jaučiasi nesaugus gimnazijoje, ar žinote, jog kiti mokiniai netinkamai elgiasi – nelikite vieni – Jūsų visuomet laukia klasės vadovas, specialistų komanda (http://www.ldkalgirdo.vilniausr.lm.lt/).

Rekomendacijas tėvams ir mokiniams galite rasti čia:

1. Laiškas tėvams.pdf
2. Jeigu Jūsų vaikas tyčiojasi.pdf

3. Jeigu Jūsų vaikas matė patyčias.pdf

VEIKLOS STANDARTAS 2016-2018 m. m.

  • Du kartus per metus organizuoti viso personalo susirinkimus, apžvelgti ir aptarti pagrindines gimnazijoje jau įgyvendintas ir ateičiai numatytas patyčių prevencijos priemones.

  • Per vienerius mokslo metus organizuoti ne mažiau, kaip penkis MSG susitikimus.
  • Naujiems darbuotojams organizuoti mažiausiai vienos dienos trukmės įvadinius OPPP mokymo kursus.
  • Mokymų apklausą Olweus klausimynu vykdyti vieną kartą per mokslo metus.
  • Budėjimo per pertraukas planą peržiūrėti, kritiškai įvertinti ir, esant reikalui, koreguoti bent vieną kartą per mokslo metus.
  • Klasių vadovams ir/arba kitiems darbuotojams kiekvieną mėnesį vesti ne mažiau nei dvi Olweus klasės valandėles (patyčių ir panašiomis temomis).
  • Kiekvienais metais patyčių tema diskutuoti ne mažiau ne dvejuose mokinių tarybos susirinkimuose.
  • Patyčių tema tapti įprastine pokalbių su mokiniais tema.
  • Kiekvienais metais išsamiai informuoti tėvus/globėjus apie mokyklos patyčių prevencijos ir problemų sprendimo darbą bent viename klasės tėvų susirinkime bei bendruose tėvų ir mokytojų susitikimuose.
  • Visiems darbuotojams susipažinti ir sugebėti naudotis OPPP procedūromis, sprendžiant patyčių atvejus.

Nuorodos:

http://www.sppc.lt/ – Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
http://www.bepatyciu.lt
 – Be patyčių
http://www.vaikulinija.lt/
 – Vaikų linija

Skip to content