Naujienos 2017-2018 m. m.

erasmus+-logo


dibuix clil3


Erasmus pažymėjimas (1) (600 x 431)


Projekto galutinių rezultatų pristatymas
 
dibuix clil3Projekto koordinatorė Sigita Šližauskaitė spalio 10 d. Vilniaus r. Savivaldybės Švietimo skyriuje rajono anglų kalbos mokytojų metodinės grupės susirinkimo metu pristatė Erasmus+ projekto platformas, kur bus viešai prieinami projekto galutiniai rezultatai – metodinė praktinė medžiaga, strategijos, įrankiai integruoto dalyko ir kalbos mokymui. Susitikime dalyvavo visų rajono anglų kalbos metodinių centrų pirmininkai bei Švietimo skyriaus vyr. specialistė, anglų kalbos mokytojų kuratorė p. Nijola Ragucka.
Galutiniai projekto produktai, sukurti per 2015-2018 m. m.

Projekto sklaida. Avižienių anglų kalbos mokytojų metodinio centro susirinkimas

Dalyvauja Vilniaus rajono Avižienių metodinio centrui priklausančių Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio, Avižienių gimnazijų anglų kalbos mokytojos. S. Šližauskaitė pristato įgyvendinto Erasmus+ projekto galutinius rezultatus bei pasidalina CLIL taikymo pavyzdžiais ir įgyvendinimo galimybėmis gimnazijoje.


Erasmus+ projekto vadovų baigiamasis susitikimas mūsų gimnazijoje

dibuix clil32015 metų rugsėjo mėnesį startavęs tarptautinis Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA2) tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas “Education Material, Planning, Strategy and Tools for CLIL Education” baigsis šių metų rugpjūčio 31-ąją. Paskutinysis projekto vadovų susitikimas buvo organizuotas mūsų gimnazijoje birželio 18-22 dienomis. Susitikimo metu ne tik pristatyti nuveikti darbai, bet ir pristatytos idėjos, kaip CLIL mokymą integruoti į ugdymo procesą projektui pasibaigus.
Su projekto rengėjais susitikime dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos  vyr. specialistė Vilija Sipaitė, kuri kuruoja integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymą  (angl. CLIL) Lietuvoje. Taip pat sulaukėme Loretos Andziulienės, atstovaujančios LAKMA (Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociaciją) bei Lietuvos Edukologijos universitetą vizito.
Savaitė buvo kupina susitikimų ne vien mūsų gimnazijoje, bet ir kituose rajonuose. Išvykstamasis vizitas organizuotas į  Alytaus Dainavos pagrindinę mokyklą. Vizito tikslas – CLIL įgyvendinimas kitose mokyklose. Susitikimas buvo dviejų dalių: teorinis bei praktinis. Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja Jurgita Kamandulienė ir matematikos mokytoja metodininkė Jūratė Žukauskienė svečiams pristatė mokyklos patirtį įgyvendinant Goethe’s instituto remiamą projektą CLILIG@LITAUEN (vokiečių kalbos bei matematikos integracija) bei visus dalyvius pakvietė praktiškai išbandyti CLIL pritaikomumą (mokytojos užduotis išvertė į anglų kalbą dalyvių patogumui). Mokyklų vadovai taip pat aptarė vadybinius veiklos įgyvendinimo aspektus ir susitarė dėl tolesnio bendradarbiavimo.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo įvykdyti visi projekto tikslai, sukurta daugiau  nei planuota mokomosios medžiagos. Jos naudojimas, įgyta patirtis neabejotinai prisidės prie mokymo kokybės gerinimo mūsų gimnazijoje.

Projekto koordinatorė gimnazijoje Sigita Šližauskaitė
Daugiau akimirkų iš vadovų susitikimų rasite čia:

Projekto sklaida. Mokytojų, dalyvaujančių Erasmus+ projekte, veiklų pristatymas metodinių dienų metu

dibuix clil3Mokytojai, projekto darbo grupės nariai, kaip ir kiekvienais projekto įgyvendinimo metais savo metodinėse grupėse pristatė ataskaitas už 2017-2018 m. m. bei tuo pačiu apibendrino viso projekto laikotarpiu įgyvendintas veiklas, įgytą patirtį bei išmoktas pamokas. asmeninę bei profesinę naudą dalyvaujant “Education Material, Planning, Strategy and Tools for CLIL* Education” projekte. 

Humanitarinių dalykų metodinė grupė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė Sigita Šližauskaitė pdf

Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė

Istorijos vyresniojo mokytoja Virginija Giedraitytė pdf

Informacinių technologijų ir matematikos vyresnioji mokytoja Olga Andrijanovienė pdf

Geografijos vyresnioji mokytoja Daiva Petkauskienė pdf

Meninio, darbinio, technologijų ir kūno kultūros metodinė grupė

Muzikos vyresnioji mokytoja Jurgita Voskanienė pdf

Pradinio ugdymo metodinė grupė

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė Lina Kazlauskienė pdf

CLIL’o apžvalga priešmokyklinėje grupėje https://www.youtube.com/watch?v=WEJxK9uNyTk


Turiningi mokslo metai Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijoje įgyvendinant Erasmus+ projektą.

dibuix clil3Besibaigiant 2017-2018 m. m.  verta apžvelgti nuveiktus darbus. Įgyvendinant tarptautinį Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA2) tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą “Education Material, Planning, Strategy and Tools for CLIL* Education” šiais mokslo metais šeši Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos mokytojai vyko į mokymo(si) vizitus Čekijoje bei Slovakijoje (Short-term joint staff training events- Practical training of non-language/language  teachers for using CLIL method).

Vizitų metu mokytojai dalykininkai tobulino anglų kalbos kalbinius gebėjimus. Jiems buvo organizuoti praktiniai užsiėmimai, pateikta ready-to-use medžiaga naudinga tolimesniam darbui vedant integruotas dalyko ir užsienio kalbos pamokas (CLIL lessons). Susitikimo metu dalyviai iš Slovakijos, Ispanijos, Lietuvos dalinosi patirtimi bei iššūkiais vedant CLIL pamokas per pirmus dvejus projekto metus, ieškojo bendrų sprendimo būdų. Projekto koordinatorė apibendrindama diskusiją, pristatė pranešimą tema ,,Common Teachers´ mistakes using CLIL“. Grįžę mokytojai tikrai turėjo kuo pasidalinti su savo kolegomis gimnazijoje. Bene daugiausia įspūdžių jie turėjo po vestų  atvirų pamokų Základná škola Hradec Královémokiniams naudojant projekto metu sukurtus pamokų planus.

Kalbų mokytojams susitikimo metu Základná škola s materskou školou F.J. Fugu (Vinné) pristatytos teorinių žinių, įgytos praktikos, įvairios ready-to-use medžiagos sinergijos galimybės. Praktinių užsiėmimų metu dalyviai rengė improvizuotus pamokų planus naudodami pateiktus online išteklius. Mokytojų rengimo metodiniame centre (Prešov) lektoriai vedė teorinius bei praktinius užsiėmimus  (Extensive reading and CLIL; English and CLIL), taip pat lankėsi Základná škola sv. Cyrila a Metoda (Košice) mokykloje ir stebėjo CLIL pamokas.

Visi projekte dalyvaujantys gimnazijos mokytojai tobulino tiek bendrąsias, didaktines, tiek dalyko kompetencijas. Praktinius gebėjimus mūsų gimnazijos mokytojai parodo vesdami muzikos, istorijos, pasaulio pažinimo, geografijos, matematikos, informacinių technologijų, anglų kalbos pamokas taikydami CLIL metodą.

Birželio mėnesį gimnazijoje, baigiamajame projekto vadovų susitikime, laukiame svečių iš Ispanijos, Čekijos bei Slovakijos.

 Sigita Šližauskaitė, Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė bei projekto koordinatorė gimnazijoje.

 *CLIL – trumpinys anglų kalba (integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas).

Straipsnis atspindi jos rengėjų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį, ir Europos Komisija neatsako už šios medžiagos turinį ir galimą panaudojimą.

Šis straipsnis taip pat publikuojamas emokykla.lt https://www.emokykla.lt/bendrasis/pradzia, Vilniaus rajono savivaldybės svetainėje https://www.vrsa.lt/go.php/lit/Turiningi-mokslo-metai-Lietuvos-didziojo-kunigaikscio-Algirdo-gimnazijoje-igyvendinant-Erasmus-projekta/7730


Antroji 8-IG klasių CLIL konferencija ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS

dibuix clil3

Gegužės mėnesį gimnazijoje vyko antroji 8-IG klasių CLIL konferencija: Environmental problems and their solutions. Po pirmosios konferencijos 8 klasės mokinio Kajetono Batulevičiaus ištarta frazė „We can do it much better!“ tapo kertiniu akmeniu mesti iššūkį IG mokiniams.

Stebėję savo vyresniųjų draugų viešąsias kalbas, atkreipę dėmesį į stipriąsias jų puses bei pasimokę iš trūkumų, 8 klasės mokiniai Kajetonas, Darja, Daniel, Maksim, Arminas, Zigmantas, Edmundas, Marija ir Meda ėmėsi savo tiriamųjų darbų. Sunku buvo  išsirinkti aktualią, o dar sunkiau – ją ginti. Sutarti vertinimo kriterijai kėlė jiems patiems iššūkių – kaip pristatyti problemos aktualumą pasaulyje, kas jau padaryta/yra daroma norint ją išspręsti, su kokiomis problemomis bei pasekmėmis susiduriama. Antra kalbos dalis turėjo atspindėti situaciją artimoje aplinkoje, regione, šalyje. Kaip įrodymai turėjo būti pristatytos nuotraukos ar video. Mokiniai turėjo remtis keletu šaltinių (tai buvo vienas iš kriterijų nagrinėjant problemą),  nes niekas nenorėjo klausytis copy-paste internetinio varianto. Tad visą mėnesį buvo ką veikti.

Konferencijoje dalyvavusi gimnazijos direktorė K. Bajevienė  ne tik sveikino susirinkusius, bet ir išsakė lūkesčius išgirsti kokybišką viešąją kalbą. Geografijos mokytoją D. Petkauskienę domino pristatymų turinys, vylėsi išvysti išsamų darbą.

Konferencijos metu buvo visko: startinio jaudulio, nerimo, kad ne viskas padaryta, o jei padaryta, tai gal ne taip, kaip galėta; nuolatos kirbanti mintis, kodėl darbas atliktas paskutinį vakarą; o dar susirinkusių IG klasės mokinių mintys – ar tikrai bus geresnės kalbos nei jų; nusivylimo atodūsių girdint visiems žinomas tiesas ar matant nederančias iliustracijas; nuostabos akimirkas, matant kalbančiųjų video reportažą iš vidurio Lietuvos ar kitų netikėtų, tolėliau  ar visai greta esančių vietovių; pamirštų žodžių bei pagalbos iš besiklausiančiųjų; juokingų akimirkų, nes kalbantieji gerai žino, kada pajuokauti.

Apibendrindama konferenciją gimnazijos direktorė džiaugėsi augančiu atsakingu aplinkai jaunimu, išdrįsusiųjų viešai kalbėti anglų kalba prieš vyresnius gimnazistus drąsa, o besiklausiusiųjų taikliais ar net provokuojančiais klausimais bei teigiama konferencijos atmosfera.

Mokykime bei mokykimės kitaip – bandykime, klyskime, dalinkimės, tobulėkime!

CLIL – tai angliškas trumpinys integruotam dalyko bei užsienio kalbos mokymui. Šis mokymo metodas taikomas gimnazijoje įgyvendinat Erasmus+ tarptautinį mokyklų partnerysčių KA2 projektą “Education Material, Planning, Strategy and Tools for CLIL Education”.

Trumpą video siužetą galite pamatyti čia: https://www.youtube.com/watch?v=VgwrfRTtvqg&feature=youtu.be

Šis straipsnis taip pat publikuojamas Vilniaus rajono savivaldybės svetainėje https://www.vrsa.lt/go.php/lit/Antroji-8-IG-klasiu-CLIL-konferencija-ENVIRONMENTAL-PROBLEMS-AND-THEIR-SOLUTIONS-Lietuvos-didziojo-kunigaikscio-Algirdo-gimnazijoje/7733

CLIL konferencijos dalyvių įspūdžiai (kalba netaisyta): pdf

Konferencijos idėjos autorė bei organizatorė anglų kalbos mokytoja metodininkė
Sigita Šližauskaitė


Projekto sklaida. Vilniaus rajono pradinio ugdymo ir anglų kalbos mokytojų praktikumas
 
Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos vyresnioji mokytoja, Erasmus+ projekto darbo grupės narė Virginija Giedraitytė 2018 m. balandžio 11 d. projekto įgyvendinimo bei CLIL metodo taikymo patirtimi dalinosi su Vilniaus rajono pradinio ugdymo bei anglų kalbos mokytojais gimnazijoje vykusio praktikumo metu. Savo Erasmus+ projektinę veiklą bei patirtį taip pat pristatė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Lina Kazlauskienė. 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos vyresnioji mokytoja Virginija Giedraitytė 
  

CLIL pamoka – konferencija „Environment: problems and solutions“

dibuix clil3

Gamtos mokslų savaitę gimnazijoje užbaigė kovo 23 d. vykusi CLIL pamoka – konferencija „Environment: problems and solutions“ 8 ir IG klasių mokiniams, kurią organizavo anglų kalbos mokytoja Sigita Šližauskaitė ir geografijos mokytoja Daiva Petkauskienė. CLIL (Content and Language Integrated Learning) – tai integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas, kurio tikslas – išplėtota kalbinė komunikacinė ir tarpkultūrinė kompetencija. Tad mokiniai, gilindamiesi į aplinkos apsaugos problemas, galėjo patobulinti ir kalbinius gebėjimus.
Konferencijos dalyvius pasveikino ir palinkėjo sėkmės direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Giedraitytė. Devintos klasės mokiniai Simona Kuoraitė, Orestas Kaziukonis, Jovita Pilecka, Faustas Kabašinskas, Karolina Kovalevskytė, Gytis Adžgauskas ir Karina Narbutaitė pristatė anglų kalba parengtus pranešimus, išradingai sprendė aplinkosaugos problemas ir atsakinėjo į dalyvių pateiktus klausimus. Na o aštuntokai, klausydamiesi  pranešimų, turėjo pildyti klausimynus, reflektuoti. Pabaigoje vyko konferencijos aptarimas, mokiniai dalinosi įspūdžiais, kaip sunku kalbėti prieš auditoriją, bendrauti anglų kalba. Tačiau tai gera praktika besirengiant egzaminams, gilinant žinias aplinkosaugos srityje,  o svarbiausia – būtini įgūdžiai gyvenime. 

Šis straipsnis taip pat publikuojamas Vilniaus rajono savivaldybės svetainėje https://www.vrsa.lt/go.php/lit/Gamtos-mokslu-savaite-Maisiagalos-Lietuvos-didziojo-kunigaikscio-Algirdo-gimnazijoje/7375


Mūsų gimnazijos mokytojų mokymosi vizitas Slovakijoje

Akimirkos iš mokymosi vizito Slovakijoje https://www.youtube.com/watch?v=0VAVsJJBCjY

dibuix clil3

„2018 m. kovo 12 – 16 dienomis pagal mūsų gimnazijoje vykdomą Erasmus+ projektą “Education Material, Planning, Strategy and Tools for CLIL Education” teko vykti į projekto dalyvių susitikimą Vinnės F. J. Fugu pagrindinėje mokykloje Slovakijoje.

Susitikimas buvo įdomus ir prasmingas visokeriopai: turėjau galimybę patobulinti profesines žinias, pabendrauti su kolegomis iš Čekijos, Ispanijos ir Slovakijos, bei praturtinti geografinį pasaulėvaizdį.

Nepaprastai įdomu buvo dalyvauti seminare, kurį vedė lektorė Daniela Krajnakova. Ji supažindino su MACMILLAN mokymo duomenų baze, kuri atveria daugybę galimybių naudotis metodine medžiaga, animacijomis, vaizdine informacija kūrybiškai vedant pamokas, taip pat suteikė vieną mėnesi nemokamai naudotis šia platforma.

Prešovo Pedagogikos metodiniame centre teko klausytis Prešovo universiteto pedagogikos mokslų daktarės Evos Lange ir magistrės Michaelos Sepešiovos pranešimų, kuriuose jos pasidalino pedagogine patirtimi ir praktiniais patarimais kaip naudoti CLIL metodą, su kokiais sunkumais jos susidūrė ir kaip juos sprendė.

Košicės katalikiškoje šv. Kirilo ir Metodijaus pagrindinėje mokykloje, kuri turi didelę darbo su CLIL metodu patirtį, teko stebėti matematikos, anglų k. pamokas. Buvo įdomu pamatyti naujus mokymo metodus, kai kuriuos iš jų būtinai panaudosiu savo pamokose.

Taip pat labai smagu susitikti su jau gerai pažįstamais per eilę metų projekto dalyviais ir Vinės mokyklos mokytojais, pasidalinti asmenine patirtimi, pabūti kartu. Susitikimo organizatoriai pasirūpino ir mūsų laisvalaikiu. Vinės miestelyje buvome supažindinti su vyno gamybos tradicijomis, grožėjomės Zemplinska Širava apylinkėmis, aplankėme šventyklas, Košicės filharmonijoje klausėmės nuostabaus koncerto, o Aukštųjų Tatrų kalnuose pakerėjo kalnų didybė ir grožis.

Labai džiaugiuosi galimybe pasimokyti CLIL metodo panaudojimo galimybių, išgirsti ir pamatyti kitų šalių mokytojų patirtį. Tai suteikia pasitikėjimo savimi, visapusiškai praturtina ir atveria naujas galimybes mūsų darbe.“

Geografijos mokytoja Daiva Petkauskienė

„Besitęsiantis gimnazijoje Erasmus+ projektas “Education Material, Planning, Strategy and Tools for CLIL Education” kovo 12-17 d. dienomis suteikė galimybę vykti į dalyvių susitikimą Základná škola s materskou školou F. J. Fugu Vinné  (Slovakija). Mokykloje vykstančioje metodinėje dienoje mokytojams buvo vedamas teorinis-praktinis seminaras, kuriame susipažinome tiek su teorine CLIL metodo medžiaga, tiek patys kūrėme pamoką naudodamiesi www.onestopenglish.com puslapyje pateikta metodine medžiaga. Mokytojai ir mokiniai pakvietė į koncertą, kuriame pristatė meninę programą kurioje dainos, pasakojimai ir eilėraščiai skambėjo anglų kalba. O tai be abejo leido praplėsti savo anglų kalbos žinias. 

Apie Slovakijos švietimo sistemą, joje vykstančias naujoves mums pasakojo Prešovo metodologinio ir pedagoginio centro vadovė. Paskaitą apie CLIL metodo taikymą pamokose vedusios darbuotojos, mielai pasidalijo ir metodine medžiaga, kurią tikrai pritaikysiu savo pamokose. 

CLIL metodu vykstančios pamokos, kurias stebėjau Košicės mieste, nustebino kūrybiška atmosfera. Vaikai drąsiai atsakinėjo į klausimus, reiškė mintis žodžiu ir raštu, pritaikė vaidybinius elementus. Stebint praktišką CLIL metodo pritaikymą, žymiai patobulinau savo dalyko profesines kompetencijas, anglų kalbos žinias, kilo begalė minčių ir idėjų kaip galėčiau gerinti savo vedamų pamokų kokybę.

Manau, kad projekto metu nuolatinis bendravimas su kolegomis iš kitų šalių, suteikia daug apčiuopiamos naudos nuolatiniam profesiniam tobulėjimui, mokinių požiūriui į pasaulyje vykstančius pokyčius.“     

Muzikos vyresnioji mokytoja Jurgita Voskanienė

„Kovo 12-16 dienomis  turėjau galimybę lankytis, stebėti ir susipažinti kaip trečius metus vyksta šio projekto įgyvendinimas  Vinnes F.J. Fugu pagrindinėje mokykloje (Slovakija) ir dar kartą susitikti su projekto dalyviais. Šioje mokykloje lankiausi pirmą kartą, todėl įdomu buvo susipažinti su mokyklos patalpomis, stebėti mokinių pasirodymą anglų kalba, bei dalyvauti D. Krajnakovos vedamame seminare apie MACMILLAN mokymų duomenų bazę.

Kitomis dienomis lankiausi Prešovo „Pedagogikos metodiniame centre“ kur klausiausi  pranešimų apie Slovakijos švietimo sistemą, CLIL metodo taikymą Slovakijos mokyklose. Lektorės mielai dalinosi savo patirtimi bei metodine medžiaga.

Buvo suorganizuotas projekto dalyvių vizitas į Košicės katalikišką šv. Kirilo ir Metodijaus pagrindinę mokyklą. Pokalbyje su direktore daug sužinojau apie šią mokyklą, stebėjau CLIL pamokas, kurios stebino metodų įvairove.

Puikiai buvo suorganizuotas ir laisvalaikis. Vinnės miestelyje lankėmės vyndario sodyboje, apžiūrėjome nemažai apylinkių, lankėmės Košicės filharmonijoje ir apžiūrėjome šio miesto senamiestį, bei turėjome galimybę pamatyti snieguotas Aukštųjų Tatrų viršūnes.

Džiugu, kad šio vizito metu turėjau galimybę stebėti CLIL metodo taikymą Vinnės ir Košicės mokyklose, o sugrįžus  pasidalinti patirtimi ir pastebėjimais su savo kolegomis. Įgyta patirtis leis man įdomiau ateityje vesti veiklas su vaikais.“

Priešmokyklinio ugdymo vyr. pedagogė Lina Kazlauskienė


Mokymosi vizitas Čekijoje

Akimirkos iš mokymosi vizito Čekijoje https://www.youtube.com/watch?v=x9Yv9OiNXDI

dibuix clil3

„Spalio 9-13 d. kartu su anglų kalbos mokytoja metodininke Sigita Šližauskaite ir istorijos vyresniąja mokytoja Virginija Giedraityte praleidome projekto Erasmus+ šalies partnerės Čekijos miesto Hradec Kralove mokykloje. Ši savaitė buvo išties ypatinga. Buvo organizuoti labai naudingi praktiniai užsiėmimai apie CLIL metodikos taikymą. Mes netik išgirdome daug informacijos, bet ir visus metodus išbandėme pačios, aktyviai bendradarbiaujant su kitomis šalimis partnerėmis. Įgytas žinias galėsiu panaudoti paįvairinant savo CLIL pamokas, padarant jas naudingesnes ir įdomesnes mokiniams.

Savaitės pabaigoje taip pat išbandėme projekto metu sukurtus „ready to use“ pamokų planus – pravedėm pamoką apie orą 5 klasės čekų mokinukams. Įgijome dar daugiau patirties ir drąsos vesti tokias pamokas. Mums tikrai netrūko gerų emocijų ir šypsenų! Ačiū Erasmus+ projektui ir projekto koordinatorei Sigitai Šližauskaitei už suteiktą galimybę tobulėti!“

Informacinių technologijų ir matematikos vyresnioji mokytoja Olga Andrijanovienė

„Pradėdami naujus mokslo metus pradėjome ir paskutinįjį Erasmus+ projekto įgyvendinimo etapą. Spalio mėnesį išvykome į Čekijoje Hradec Kralove mieste vykusį projekto dalyvių susitikimą. Susitikimas organizuotas ne kalbų mokytojams, jo metu numatyta praktiškai išbandyti per antruosius projekto įgyvendinimo metus ne kalbų mokytojų sukurtas CLIL pamokas. Šis susitikimo tikslas man asmeniškai kėlė daugiausia nerimo, nes vesti ne pačios ruoštą pamoką anglų kalba man buvo labai rimtas iššūkis. Džiaugiuosi, jog turėjome galimybę tai daryti komandiniu principu, pasidalindamos vaidmenimis ir atsakomybe su mokytojomis Sigita ir Olga. Pamoką vedėme 5 klasėje, džiaugėmės nuoširdžiu mokinių įsitraukimu bei produktyviu darbu. Vis dėlto rimtesniu iššūkiu netikėtai tapo ne pats pamokos vedimas, bet pamokos, kurią vesime, pasirinkimas. Tam turėjome pakankamai mažai laiko, o pradėjus pamokos atranką paaiškėjo, kad visų šalių – projekto dalyvių įsivaizdavimas, kaip turi atrodyti galutinis pamokos variantas, buvo skirtingas. Kai kur pasigedome rekomendacijų mokytojui, aiškumo dėl struktūrinių pamokos dalių ir pan. Tai apsunkino pasiruošimą pamokai. Šiuos pastebėjimus išsakėme vestų pamokų aptarimo metu. Vis dėlto nepaprastai džiugu buvo išgirsti itin teigiamus atsiliepimus apie mūsų gimnazijos mokytojų ruoštas pamokas, šiuo atveju konkrečiai slovakų delegacijos pasirinktą mokytojos Martynos dailės pamoką, kurią pasirinkusiai mokytojai nereikėjo jokių papildomų pastangų pamokos planavimui, metodų ar priemonių numatymui. Taigi susitikimo metu turėjome galimybę ne tik išbandyti kitų šalių sukurtas pamokas, bet ir įsivertinti, įvertinti pačių nuveiktą darbą ir juo pasidžiaugti.

Susitikimo metu turėjome ir daugiau malonių bei naudingų CLIL metodo taikymui ar šiaip ugdymo proceso organizavimui patirčių. Dvi dienas organizuoti praktiniai užsiėmimai, kuriuose buvome ne pasyvūs stebėtojai, bet aktyvūs dalyviai. Gavome naudingos medžiagos, patarimų, o nuolatinė komunikacija anglų kalba privertė išeiti iš komforto zonos ir iš naujo įsivertinti savo galimybes,  poreikį tobulinti anglų kalbos žinias. CLIL metodo taikymas ne tik paįvairina ugdymo procesą, daro jį patrauklesniu ir turtingesniu, CLIL metodo taikymas skatina profesiniams bei asmeniniams pokyčiams.“ 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir istorijos vyresnioji mokytoja Virginija Giedraitytė


14593573_10157392118635136_161489462_n


erasmus+-logo

Straipsniai, įrašai, mokytojų refleksijos atspindi jos rengėjų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį, ir Europos Komisija neatsako už šios medžiagos turinį ir galimą panaudojimą.

Skip to content