ES projektai

ES PROJEKTAI


Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama mokyklai

 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijos https://www.esinvesticijos.lt


Projektas „Kokybės krepšelis“ 

Gimnazija 2019–2023 m. dalyvauja Europos socialinio fondo finansuojamame 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės „Kokybės krepšelis“ projekte.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigos veikloje.

Daugiau informacijos apie projekto „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimą galima rasti interneto adresu https://www.nsa.smm.lt/projektai/ugdymo-projektai/projektas-kokybes-krepselis


„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Bendrasis logo (1)

2017–2021 m. mokykla dalyvavo Europos regioninės plėtros fondo finansuojamame 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės „Švietimo prieinamumo didinimas“ projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant mokymo(si) aplinką.
Projekto vykdymo metu gimnazija aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių bei kompiuterine įranga, reikalinga ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu.
Projektą remia Europos regioninės plėtros fondas.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projektą vykdo: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Švietimo aprūpinimo centras.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Gimnazijai bus pristatomi mokymo priemonių ir įrangos komplektai 1-4 kl. ir 5-8 kl.

Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas. Rengiama metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto trukmė: 2017 m. kovo 22 d. – 2020.

Daugiau informacijos apie projekto įgyvendinimą rasite internetinėje svetainėje:


„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“
(projekto kodas Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001)

Bendrasis logo (1)

Gimnazija dalyvauja projekto „Neformaliojo vaikų šveitimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklose.

Projekto veiklos vykdomos dviem etapais: 2017 m. vasario mėn.–2018 m. vasario mėn. ir 2018 m. vasario mėn.–2019 m. vasario mėn. Gimnazija dalyvauja antrojo etapo veiklose.
Kiekvienai projekte dalyvaujančiai mokyklai siūloma pasirinkti 6 edukacines programas, po dvi iš kiekvienos tematinės kategorijos: 2 kultūrinės – menininės krypties, 2  technologijų ir kūrybinių industrijų krypties bei 2 gamtinės ir ekologinės krypties. Kiekvienos programos trukmė – viena valanda, dalyvauti programoje vienu metu gali 20–25 mokiniai (skirtingose programose galės dalyvauti skirtingi mokiniai). 
Pasirinktos 6 edukacinės programos, mokinių atvežimas iki vietos, kur vykdoma programa, ir parvežimas iki mokyklos finansuojama iš projekto lėšų.
Sudalyvavusi visose šešiose programose gimnazija turės įgyvendinti kūrybinį projektą, apibendrinantį įgytas patirtis, pvz., surengti parodą, sukurti spektaklį ar filmuką, atlikti tiriamąjį darbą ar pan. Mokyklų kūrybinių partnerysčių projektai bus talpinami virtualioje erdvėje www.emokykla.lt.
Daugiau informacijos apie projektą rasite adresu https://www.lmnsc.lt/neformaliojo_vaiku_svietimo_paslaugu_pletra/


2007–2013 m. Europos Sąjungos investicijos http://www.esparama.lt


Projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“

bendrojo_lavinimo_mokyklu_logo
 
erpf (600 x 243) mtpplius sac smm (476 x 354)
2009-2011 m. mokykla dalyvavo LR Švietimo ir mokslo ministerijos “Mokyklų tobulinimo programos plius” projekte “Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas”. Šio projekto įgyvendinimo metu atnaujintos 6 mokytojų darbo vietos (stalai, kėdės, spintos), mokyklos techninę bazę papildė 5 stacionarūs bei 4 nešiojamieji kompiuteriai, 3 daugiafunkciniai kopijavimo aparatai, 2 interaktyviosios lentos, 1 baltoji lenta bei 1 projektorius.

Projektas ,,Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“ 

2011–2013 m. mokykla dalyvavo Europos socialinio fondo finansuojamos 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ projekte ,,Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“ (AKIM), įgyvendinant ,,Mokyklų tobulinimo programą plius“ (MTP+).

Skip to content